Sady Tuchoraz s.r.o.

Průběžná rekonstrukce areálu, zpevněných skladových a manipulačních ploch. Realizace od 2016 do současnosti. Sady Tuchoraz s.r.o.

Demolice starých objektů – kompletní zpracování suti na zásypové materiály.

Zhotovení kompletního projektu přespádování ploch dvora statku, jejich odvodnění, včetně retenčních nádrží a vsaků.

Odtěžení a násypy konstrukčních vrstev, včetně KSC pod finální dlažbu.

Opravy základů stávajících objektů (stodol) a nové železobetonové kryty a podlahy.